Elektrobiblioteka

Electrolibrary

PL / EN

informacje o projekcie

project info

Elektrobiblioteka to magisterska praca dyplomowa zrealizowana przeze mnie w Pracowni Projektowania Publikacji Multimedialnych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jej celem było połączenie tradycyjnej książki z interfejsem komputerowym. To rodzaj eksperymentu obejmującego elementy projektowania graficznego, elektroniki, programowania oraz technik drukarskich i introligatorskich.

The Electrolibrary is my diploma project (MA) accomplished in the Multimedia Publications Studio at The Academy of Fine Arts in Katowice. The aim of the work was to connect a traditional book with a computer interface. It is an experiment containing the elements of graphic design, electronics, programming, printing and bookbinding techniques.

Ostatecznym efektem jest 32-stronicowa książka i towarzysząca jej witryna ksiazka.elektrobiblioteka.net. Obie części mogą funkcjonować niezależnie jako samodzielne publikacje. Ponadto w książkę wbudowano interfejs USB umożliwiający podłączenie jej do komputera – razem ze stroną www tworzy ona wydawnictwo składające się zarówno z drukowanych na papierze tekstów i ilustracji, jak i z umieszczonych w sieci linków,  materiałów źródłowych i filmów youtube. Przewracając kolejne kartki, czytelnik porusza się jednocześnie po witrynie www. Wkomponowane w ilustracje czujniki dotykowe pozwalają na uruchamianie dodatkowych animacji.

The final results of the project are 32 page book and accompanying website book.elektrobiblioteka.net. Both forms may work as independent publications. Moreover, the book is provided with a bulit-in USB interface, which enables it to be connected to the computer. Together with the website it forms a publication that contains both printed and digital content (texts, illustrations, hyperlinks, source quotations, etc.). By turning book pages, a reader is able to navigate the website. The tactile sensors embedded in the illustrations let a user to activate additional animations.

Tytuł projektu nawiązuje do fragmentu wizjonerskiego manifestu opublikowanego w latach dwudziestych przez El Lissitzkiego. Projektant ów już na początku XX wieku przewidywał, że drukowane na papierze teksty mogą znaleźć swoją kontynuację w elektronicznych bibliotekach. Treścią publikacji jest teoretyczna analiza książki rozumianej jako jedna z form interfejsu.

The title of the project is a reference to the El Lissitzky's visionery manifesto called "The topography of typography", which was published in 1920s. At the beginning of the twentieth century Lissitzky had already foreseen that printed texts may find their continuation in electronic libraries. The content of my book is a theoretical thesis considering books as a kind of interface.

Próba połączenia właściwości i mechanizmów charakterystycznych dla druku i mediów cyfrowych miała na celu zestawienie ze sobą dwóch odmiennych technologii oraz zbadanie możliwości ich współpracy zarówno z perspektywy projektanta, jak i czytelnika.

The attempt to connect features and mechanisms characteristic for print and digital media was aimed at comparing together the two different technologies and examining the posibility of their cooperation both from the designer's and the reader's perspective.

Prototyp

Prototype


Praca nad kolejnymi wersjami obejmowała opracowanie metody komunikacji książki z komputerem, poczynając od próby podłączenia do prądu Rozmówek bułgarskich, aż po prototyp Elektrobiblioteki. Równolegle konieczne było poszukiwanie czytelnych dla odbiorcy elementów interfejsu mających swoje odpowiedniki w obu mediach (linki a przypisy, przewijany ekran a kolejne rozkładówki)

Working on the subsequent versions of the project included development of the method of communication between the book and the computer; from an attempt to wire up Bulgarian phrasebook, to the prototype of the Electrolibrary. Simultaneously it was necessary to search for elements that are are legible for the users and have their equivalents in both print and web (hyperlinks vs. footnotes, scrolled screen vs. book spreads)

» zobacz na vimeo.com

see on vimeo.com

Pod względem technicznym Elektrobiblioteka wykorzystuje prostą zasadę działania książki – zestawu kolejno ułożonych stron, które rozdzielamy w odpowiednim miejscu. Zastosowanie obwodu nadrukowanego farbą przewodzącą umożliwia wykrycie otwartej rozkładówki. Dodatkowo na ilustracje nadrukowano czujniki wrażliwe na dotyk. Do komunikacji z komputerem wykorzystano moduł Teensy 2.0. Trwają prace nad dalszym udoskonaleniem książki pod względem technicznym i wykorzystaniem jej w kolejnych realizacjach.

When it comes to technology, the Electrolibrary works like a typical book – it consists of a set of arranged pages, which are opened in a certain place. On every page there is a circuit printed with conductive ink, which enables detection of the opened spread. Additionaly there are touch-sensitive sensors printed onto illustrations. A Teensy 2.0 development board is used in order to communicate with a computer. The work on further technological improvement of the book is still in progress. I also consider using this technology in alternative projects.

Powiązane

Related


Projekt został uhonorowany Nagrodą Rektorów Akademii Sztuk Pięknych dla Najlepszego Dyplomu Projektowego ASP 2012 roku oraz Nagrodą firmy BPSC dla prac dyplomowych ASP w Katowicach.

The Project was awarded with the prize for the Best Design Graduation Project of the Academies of Fine Arts in Poland in 2012 and BPSC Company Award for diploma projects of Academy of Fine Arts in Katowice.

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej przyznało Elektrobibliotece tytuł Projekt Roku 2012 w kategorii Debiut.

The Association of Applied Graphic Designers has awarded the Electro­library with the title of the Project of the year 2012 in the Début category.

Elektrobiblioteka znalazła się także na liście 10 najlepszych projektów roku 2012 serwisu Creative Applications Network. Informacje o projekcie ukazały się między innymi w następujących serwisach:

The Electrolibrary appears on the list of 10 Best and Most Memorable Projects of 2012 according to Creative Applications Network. Information about the project has also been published on the following websites:

Szczególne podziękowania dla:
prof. Bogdana Króla i Michała Meisera, dr Tomasza Bierkowskiego, dr Violetty Sajkiewicz, Kuby Woynarowskiego, grupy Kokoło, firmy Bold, firmy Utech, drukarni Extracom, Angeliki Rumińskiej, Wojciecha Błędzińskiego, Kamila Karczmarczyka, Pawła Loski, Jana Nardellego, moich Rodziców i Martyny, a także dla Anny Lorenc i Krzysztofa Szewczyka za wykonanie i udostępnienie fotografii.

My special thanks go to:
professor Bogdan Król, Michał Meiser, PhD Tomasz Bierkowski, PhD Violetta Sajkiewicz, Kuba Woynarowski, Kokoło group, Bold company, Utech company, Extracom printing-office, Angelika Rumińska, Wojciech Błędziński, Kamil Karczmarczyk, Paweł Loska, Jan Nardelli, my parents and Martyna. I would also like to thank Anna Lorenc and Krzysztof Szewczyk for taking and sharing the photos.

Przejdź do strony www Elektrobiblioteki.
[Strona powstała jako eksperymentaly interfejs dla książki. W nowszych przeglądarkach może nie funkcjonować poprawnie. ]

See the Electrolibrary web page.
[The website was created as an experimental interface for the book. It may not work properly on newer browser versions. Avaliable in Polish only. ]

Kontakt

Contact


Nazywam się Waldek Węgrzyn i jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (specjalność Projektowanie Graficzne, 2012). Główny obszar mojej działalności to projektowanie z przeznaczeniem do druku, książki i typografia, a także multimedia i eksperymenty związane z interfejsem komputerowym.

My name is Waldek Węgrzyn and I have graduated from the Academy of Fine Arts in Katowice (specialization in Graphic Design, 2012). The main fields of my work are: book design, typography, multimedia and experimental interfaces. In projects like the Electrolibrary I attempt to join these both filelds – traditional and experimental one.


» portfolio
» e-mail
» facebook